Sen. Singleton Politely Points Out the Dark Side of Dark Money